Tag Archives: latest Hssc job 2019

HSSC Patvari Sachiv 1327 post Job Vacancy 2019

HSSC Patvari Sachiv 1327 post Job Vacancy 2019         Name of vacancy     Patvari Sachiv 1327 post Job Vacancy 2019    Job Posting Date    06-02-2019  Job summary    HSSC Patvari Sachiv 1327 job , Haryana Staff Selection Commission (HSSC) ne Canal patvari ke liye 892 aur gram sachiv ke liye 435 Job Vacancy… Read More »